پنجشنبه 24 خرداد 1403  

کارشناس بهداشت سلامت دهان و دندان

معرفی .
 


وظایف مسئول بهداشت سلامت دهان و دندان

1-بررسی و شناخت وضعیت موجود به منظور تعیین نیازها واولویتها
2-شناسایی منطقه تحت پوشش( مرکز بهداشتی درمانی خانه های بهداشت و مدارس)
3-اطالع از جمعیت تحت پوشش و نصب آن به برد واحد
4-تهیه و تنظیم برنامه جامع عملیاتی واحد بهداشت دهان و دندان با توجه به سیاستها و استراتژیهای کلی
5-هماهنگیهای درون بخش و برون بخش با سازمانهای مرتبط در راستای برنامه ها و طرحها
6-هماهنگی ونظارت برارائه خدمات بهداشتی درمانی با اولویت گروه هدف
7-همکاری در برنامه ریزی گزینش مطلوب نیروهای دندانپزشکی جهت ورود به سیستم
8-تنظیم و پیشنهاد برنامه باز آموزی کارکنان رده های مختلف در زمینه بهداشت دهان و دندان با هماهنگی سایر واحدها
9-تهیه فهرست کاملی از موجودی وسایل، تجهیزات و مواد دندانپزشکی
10-توجه به نگهداری، سرویس و تعمیر یونیتهای دندانپزشکی
11-جمع آوری آمار ارائه خدمات در واحدهای دندانپزشکی و تحلیل آن و ارسال به معاونت بهداشتی
12-نظارت بر اجرای ضوابط، استاندارد ها و دستورالعمل ها
13-نظارت و پایش از کلیه واحدهای دندانپزشکی در مراکز بهداشتی و درمانی تابعه
14-نظارت و ارزشیابی نیروهای شاغل در واحدهای تحت پوشش
15-برآورد و درخواست به موقع مواد، تجهیزات و وسایل مورد نیاز وپیگیری تامین آنها
16-تهیه و توزیع کتب، جزوات، رسانه های آموزشی ویژه دانش آموزان، والدین، مربیان و معلمین داوطلب
17-برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت درخصوص برگزاری مناسبت های بهداشتی
18-برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر آموزش دانش آموزان، والدین، مربیان و معلمین داوطلب
19-برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت جهت تعیین فلوراید آب آشامیدنی مناطق تحت پوشش
20-برنامه ریزی، هماهنگی ونظارت درخصوص رعایت اصول استریلیزاسیون وکنترل عفونت درمراکز تحت پوشش