پنجشنبه 24 خرداد 1403  

اهداف و شرح وظایف

..

1-بهبود تغذیه در سطح جامعه و خصوصا گروههای آسیب پذیر
2-کلیه امور مربوط به بهبود تغذیه جامعه در سطح شهرستان
3-اجرای برنامه هایآموزشی نظارت برای ارائه خدمات در مراکز مشاوره و مراکز بهداشتی درمانی و خانه هایبهداشت از عمده وظایف آن است .

4- ارتقاء سطح فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه
5-افزایش دسترسی خانوارها به سبد غذایی مطلوب
6-پیشگیری و کنترل کمبود آهنو کم خونی ناشی از آن در سطح جامعه
7-پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبودید در سطح جامعه
8-بهبود تغذیه و رشد کودکان زیر شش سال
9-بهبود تغذیهگروههای آسیب پذیر (زنان باردار شیرده نوجوانان سالمندان(
10-اجرای طرحهایملی و کشوری مانند برنامه آهن یاری دختران دانش آموز راهنمایی و دبیرستان
11-برنامه پایش ید نمک مصرفی خانوارها و پایش ید ادرار دانش آموزان ابتدایی
12-برنامه پایش و پیگیری و ارجاع کودکان دچار تاخیر رشد
13-برنامه تجویزقطره مولتی ویتامین یا قطره ویتامین آ + د جهت کودکان و قرص مولتی ویتامین جهتزنان 
14-مشاوره تغذیه ای کودکان دچار اختلال رشد ارجاعی از سطح مراکز و خانههای بهداشت
15-مشاوره تغذیه ای با زنان باردار نیازمند مشاوره تخصصی تغذیه
16-بازدید از مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت و نظارت بر فعالیتهایانجام گرفته
17-جمع آوری و بررسی و تحلیل آمار و عملکرد برنامه ها
18-بررسیعملکرد و ارزشیابی نیروها و برگزاری کارگاه های آموزشی
19-آموزش های تغذیه ایبرون بخشی در سایر سازمانها و ادارات
20-مدیریت تغذیه در بحران و امنیت غذایی
IDD-21 
تشکیل کمیته