جمعه 25 خرداد 1403  

فرم ها و آئین نامه های واحد بهداشت حرفه ای.

فرم ها و دستورالعمل های رسیده از معاونت بهداشتی
1- فرم   بازرسی بهداشت حرفه ای از کارگاه های تک واحدی همرا با دستورالعمل مربوطه
2- فرم   بازرسی بهداشت حرفه ای از کارگاه های چند واحدی همرا با دستورالعمل مربوطه
3- فرم آماری 1-111 همرا با دستورالعمل ارسالی از معاونت بهداشتی دانشکده
4- فرم آماری 2-111 همرا با دستورالعمل ارسالی از معاونت بهداشتی دانشکده
5- فرم عمکلرد ماهیانه واحد بهداشت حرفه ای
6- فرم صداسنجی از کارگاه های دارای عامل صدا
7- فرم نورسنجی از کار گاه های سطح شهر
تمام آئین نامه های بهداشت حرفه ای در کتابچه قانون کار موجود می باشند
 زیر مجموعه: 3 مرکز شهری و روستایی 10 مرکز روستایی
ارتباط با ما:53722092