جمعه 25 خرداد 1403  

اهداف و رسالت واحد ستاد توسعه .

1-     تأمین و حفظ و ارتقای سطح خدمات دهی در مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت
2-    افزایش دسترسی مردم به خدمات بهداشتی از نزدیکترین واحد به محل زندگی
3-    نظارت بر اجرای دقیق برنامه پزشک خانواده روستایی طبق طرح تحول نظام سلامت
4-    شناخت خصوصیات جغرافیایی جمعیتی منطقه و تهیه طرح گسترش شهرستان
5-    بررسی و برآورد محل احداث واحدهای بهداشتی
6-    بررسی و برآورد و توزیع نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای بهداشتی 
7-    نظارت بر نحوه توزیع اعتبارات شبکه ای بهداشت درمان
8-     آموزش پزشکان و مامای تیم سلامت در بدو ورود به سیستم بهداشتی
9-    جلب مشارکت جامعه در جهت تأمین اهداف نظام سلامت
10- هدایت فعالیتها و نظارت بر آموزشگاه بهورزی به منظور جذب و تربیت نیروی بهورز کارآمد
11- بررسی و تسی ها و نظارت بر آموزشگاه بهورزی به منظور جذب و تربیت نیروی بهورز کارآمد
11- أمین تجهیزات مورد نیاز مراکز و خانه های بهداشت طبق بهبود استاندارد
12-هماهنگی برون بخشی و درون بخشی در زمینه رفع نیاز جامعه به خدمات بهداشتی
13-جمع بندی و تجزیه تحلیل آمار و اطلاعات  عملکرد واحدهای بهداشتی درمانی جهت بهره برداری لازم
14-پایش و ارزشیابی روند ارائه خدمت در خانه ها و مراکز بهداشتی درمانی
15-اجرای طرح خدمت رسانی به مناطق حاشیه شهر
16- اجرای بازدید مشترک با بیمه سلامت
17- برگزاری جلسات مشترک با بیمه جهت رفع نواقص طبق چک لیست استاندارد و کاهش کسورات در این خصوص
18- محاسبه حقوق و مزایای تیم سلامت
19-بررسی ماهانه عملکرد تیم سلامت و تکمیل و ارسال اطلاعات به بیمه سلامت استان
20-اجرا و نظارت بر برنامهه ویزیت پایه الکترونیک در سطح مراکز
21-اجرای سرشماری شهری و روستایی و ورود اطلاعات به سامانه شهاب
22-جمع آوری و ورود اطلاعات مربوط به HNIS
تنظیم شناسنامه سلامت روستایی و برآورد پزشک و مامای مورد نیاز در سطح شهرستان