جمعه 25 خرداد 1403  

اهداف و رسالت.

-تهیه زیج آمار حیاتی شهرستان شامل موالید مرگ ومیر پوشش تنظیم خانواده تعداد مرده زایی مرگ نوزاد مرگ کودکان زیر 5 سال و استخراج شاخصهای بهداشتی
- ثبت کل موارد مرگ میر شهرستان و اولویت بندی علت مرگ در شهرستان
-سرشماری روستایی و شهری شهرستان
-آموزش بهورزان و پرسنل بهداشتی در بازآموزیهای دوره ای