جمعه 25 خرداد 1403  

فرم های واحد بهداشت سلامت .

فرم آماری آموزشهای فردی و گروهی
فرم مصوبات کمیته آموزشی
فرم برنامه عملیاتی (جدول فعالیتهای تفضیلی،جدول گانت،جدول اهداف )
فرم ارزشیابی جلسات آموزشی
فرم طرح درس
فرم لیست اسامی جلسات آموزشی
  دستورالعملها:
دستورالعمل آموزش بهداشت در مرکز بهداشتی درمانی و ستاد
برنامه جامع آموزش سلامت
تقویم مناسبتهای بهداشتی