جمعه 25 خرداد 1403  

کارشناسان  امور اداری حوزه شبکه بهداشت و درمان شادگان

معرفی.


آقای مصطفی شاوردی (کارگزین)


آقای مفید سالمی (رابط گزینش)

 
خانم مهدوی (کارگزین)

 
خانم کشاورز(مسئول کارگزین)

آقای ولید ناصر پور (بایگان)

آقای محسن حزبی(متصدی امور دفتری و بایگانی)

خانم آلناصر (متصدی امور دفتری و بایگانی)