پنجشنبه 24 خرداد 1403  

فرم ها و آئین نامه ها.

دستورالعملهای باروری سالم- ASQ -ترمبوامبولی-دیابت-تالاسمی-وزن گیری
بوکلت های ناخوشی های ادغام یافته کودکان وکودک سالم
ادغام یافته مادران ویژه پزشک و ماما و غیر پزشک
ادغام یافته سالمندان ویژه پزشک و غیر پزشک
 
فرم ها شامل :
کودکان شامل:فرم های مراقبتی پرونده کودک سالم و ناخوشی های اطفال پرسشنامهASQ  آماری موجودی مصرفی-ماناو کودک سالم-اطلاعات تغذیه شیر مادر-ثبت بیماری ویژه پزشک و غیرپزشک-دفترچه ارجاع و پسخوراند نوزاد
 
مادران شامل :فرم های پرونده بهداشتی مراقبت مادران-پیش از بارداری پس از زایمان-فرم ثبت موالید خارج بیمارستان-مادران پرخطر-غربالگری ناهنجاری جنین-مادران ترخیص شده بارضایت شخصی- ارجاع وپسخوراند
آماری موجودی مصرفی شاخص های 6 ماهه-ثبت زایمان کرده ها-دفترچه ارجاع و پسخوراندمادرو نوزاد
 
سالمندان شامل: فرم های پرونده کلاس های آموزشی و ماندگاربرنامه بهبود شیوه سالم-فرم های پرونده برنامه ادغام یافته سالمندان و دفترچه ارجاع و پسخوراند
باروری سالم و مشاوره شامل:آماری موجودی مصرفی مرکز مشاوره- ان میت نید خواسته ناخواسته-IUD
میانسالان شامل:فرم های مراقبتی پرونده و آماری و دفترچه ارجاع
زیرمجموعه:
مراکزعبارتند از :  کلیه مراکز بهداشتی درمانی روستایی و شهری و تسهیلات زایمان دارخوین بیمارستان دوستدار کودک
 ارتباط با ما: 53723039