جمعه 25 خرداد 1403  

......

مســـئول واحد روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شادگان .
آقـــای رضا آلسیوف