جمعه 25 خرداد 1403  

اهــــــداف حراست شبکه بهداشت و درمان شادگان

شرح وظایف.

 1. نظارت بر حسن اجرای قوانین و دستورالعمل های  اداری

 2. کنترل و بررسی ورود و خروج پرسنل ستاد و مراکز تابعه

 3. نظارت و بررسی ورود و خروج کالا

 4. تشکیل پرونده حراستی پرسنل رسمی،پیمانی،قراردادی ،طرحی

 5. بررسی اصول حفاظت فیزیکی و حفاظت الکترونیکی ستاد و مراکز تابعه

 6. آموزش رعایت اصول ایمنی و ضوابط اداری به پرسنل جدید الورود

 7. دریافت و ثبت نامه ها و گزارش های محرمانه

 8. تفکیک و ارجاع نامه ها،گزارشات و سایر مکاتبات محرمانه

 9. کنترل و نظارت بر عملکرد شرکت های طرف قرارداد

 10. نگهداری و بایگانی اوراق،نامه ها و گزارشات و سایر اسناد مربوطه در محل مخصوص

 11. صدور کارت شناسایی پرسنل