پنجشنبه 24 خرداد 1403  

فرم ها و آئین نامه ها.

-فرم 108 تنظیم خانواده
- فرم ثبت موارد فوت شماره (1) و شماره (2)
-فرم 1-103 بهداشت دهان و دندان فصلی
-فرم 2-103 خدمات بهداشت دهان ودندان ماهیانه
-فرم امتیاز دهی پایش چک لیست پزشکان و ماماهای تیم سلامت
نرم افزار ثبت مرگ ومیر شهرستان-
-نرم افزار اس پی اس اس جهت تحلیل شاخصهای مهم بهداشتی و مقایسه آن درمراکز روستایی با سطح شهرستان و دانشکده
- فایل سالنامه آماری بهداشتی یکساله شهرستان
-فایل ورود اطلاعات تفکیکی جمعیت روستایی و شهری شهرستان
- توزیع فرمهای سرشماری جمعیت در اسفند ماه هر سال در قالب فرم 101 سرشماری ،فرم استخراج اطلاعات سرشماری، فرمهای پوشش بیمه ای و فرم اطلاعات خانوارها
-فایل زیج حیاتی روستایی وشهری
 
زیرمجموعه: 3 مرکز شهری و روستایی، 13 مرکز روستایی
ارتباط با ما: 53722093