پنجشنبه 24 خرداد 1403  

فرم ها و آئین نامه ها.

فرم ها شامل :گزارش ماهیانه پیگیری بیماریهای عصبی و روانی، اعتیاد، خودکشی، شرح حال روانپزشکی، ثبت مراجعات بیمار
  زیرمجموعه:
مراکزعبارتند از : شماره یک شهری-شماره یک روستایی-جفال-بوزی-صوفیه-ام الغزلان-دارخوین-سالمی-بدرانی-علوان-آبشار-شاولی- شماره2شهری،روستایی-شماره 3شهری،روستایی
 ارتباط با ما:
53723039