پنجشنبه 24 خرداد 1403  

 فرم ها و دستورالعمل های رسیده از معاونت بهداشتی.

- فرم 105 واکسیناسیون   
- فرم ثبت عوارض واکسیناسیون( 1 و2و3)
- فرم شماره 1 و 2 پدیکولوزیس  
- فرم شماره 1،2 و3 ثبت التور
- فرم امتیاز دهی پایش چک لیست پزشکان
- فرم ثبت موارد روزانه ILI  
- فرم بیماریابی شماره یک سل
- فرم بیماریابی شماره 16 مالاریا
- فرم شماره 6 تالاسمی
 - دستورالعمل مراقبت بیماری سرخک
- دستورالعمل مراقبت بیماری فلج شل حاد
- دستورالعمل مراقبت بیماری التور( وبا)
- دستورالعمل کشوری درمان مالاریا
- دستورالعمل کشوری برنامه روتین واکسیناسیون چاپ هفتم
- دستورالعمل مرافبت بیماری آنفلوآنزا انسانی
- دستورالعمل مراقبت بیماری کورتاویروس جدید
- دستورالعمل مراقبت بیماری تب مالت
- دستورالعمل مراقبت بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو
- دستورالعمل  مراقبت بیماری لیشمانیوز
- دستورالعمل مراقبت بیماری سل
        
زیرمجموعه: 3 مرکز شهری و روستایی، 13 مرکز روستایی