جمعه 25 خرداد 1403  

اهداف و رسالت ها

شرح وظایف.

  1. تهیه و تنظیم قرارداد های یکسان بصورت فرمت استاندارد و اخذ تاییدیه های مالی و حقوقی از کارشناسان مربوطه
  2. بررسی و اعلام نظرات کارشناسی در خصوص قرارداد های ارسالی از واحد ها و مطابقت قرررارداد های پیشنهادی واحد های با موازین حقوقی و مالی وغیره
  3. تهیه و تنظیم بانک اطلاعاتی قراردادها و استخراج و ارائه آمار در خصوص قرارداد های منعقده مناقصه ها/ مزایده ها تهیه چک لیست کنترل کلیه اسناد مناقصه / مزایده ،توزیع اسناد مناقصه و مزایده و تشکیل جلسات توجیهی
  4. بروز رسانی و درج آگهی های چاپ شده به همراه اسناد در پایگاه ملی مناقصات و سایت مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی
  5. اصلاح فرآیندهای مناقصه و مزایده بر اساس قوانین ،مقرراتو آئین نامه و آموزش و اطلاع رسانی به واحد ها
  6. صدور مجوز مناقصه و مزایده و صدور دعوتنامه جهت اعضا کمیسیون ومناقصه گران و اعضا کمیته فنی وبازرگانی ،برگزاری مناقصه عمومی ، محدود و مزایده و ترک تشریفات
  7. تجزیه و تحلیل داده ها و تعیین قیمت پایه جهت خدمات قابل واگذاری