پنجشنبه 24 خرداد 1403  

اهداف و رسالت ها .

11-ورود اطلاعات سلامت نوجوانان و مدارس در پرونده الکترونیک و گزارش به معاونت بهداشتی
-برگزاری و اجرای کمیته های مرتبط با سلامت نوجوانان ، جوانان ومداس

حفظ و اتقای سطح سلامت نوجوانان ، جوانان ومدارس
-غربالگری و معاینه بالینی دانش آموزان پایه اول هر مقطع تحصیلی
غربالگری پدیکلوزیس تمام دانش آموزان
-آموزش بهداشت در سطح کلیه مدارس شهرستان
-اجرای طرح مدارس مروج سلامت
-اجرای برنامه سلامت جوانان در سطح شهرستان