جمعه 25 خرداد 1403  

فرم ها و آیین نامه ها .

- فرم معاینه غربالگری و بالینی دانش آموزان
- فرم گزارش نهایی معاینه دانش آموز
- فرم مخصوص ارجاع دانش آموزان به پزشک متخصص   
- فرم گزارش دهی موارد پدیکلوزیس در سطح مدارس
- فرم جمع آوری تعداد دانش آموزان و مدارس تحت پوشش
- نرم افزار پرونده الکترونیک
- فرم مربوط به شاخص ها
دستورالعمل پایگاه سنجش ،دستورالعمل بهداشتیاران در مدارس ،دستورالعمل مدارس مروج سلامت ،بوکلت پزشک وغیر پزشک ویژه 6 تا 25 سال، دستورالعمل سنجش سلامت نوجوانان و ... .
زیرمجموعه ها :

 3 مرکز شهری و روستایی،  13 مرکز روستایی        

ارتباط با ما:
53722093