جمعه 25 خرداد 1403  

فرم وبرنامه ها.

1-چک لبیست پایش کادر بهداشت خانواده-گروه کارشناسان بهبود تغذیه جامعه
2-چک لیست پایش عملکرد پزشک خانواده-گروه کارشناسان بهبود تغذیه جامعه
3-چک لیست پایش خانه های بهداشت-گروه کارشناسان بهبود تغذیه
4-چک لیست مراقبت های تغذیه ای زنان باردار مخصوصاماما
5-فرم شماره1پایش وارزشیابی برنامه مشارکتی-حمایتی بهبود وضع تغذیه کودکان
6-فرم شماره2گزارش برنامه مشارکتی-حمایتی
7-فرم شماره2برنامه مشارکتی-حمایتی بنیاد علوی
8-فرم شماره3 شاخص عملکرد برنامه مشارکتی-حمایتی
9-فرم شماره4 شاخص عملکرد پیشترفت برنامه مشارکتی- حمایتی
10-1/4 گزارش پیشترفت برنامه مشارکتی-حمایتی
11-فرم روستا مهدهای روستایی شهرستان
12-فرم گزارش سنجی نمک های خوراکی مصرف اماکن ومراکز عرضه مواد غذایی توسط کیت یدسنجی سه ماهه