جمعه 25 خرداد 1403  

اهداف و رسالت های واحد آموزش بهداشت .

ارتقای سواد سلامتی مردم) (Promotion of Public Health literacy)
آموزش سلامت ترکیبی از تجارب یادگیری تسهیل کننده اتخاذ داوطلبانه رفتار سالم است که منجر به تأمین ، حفظ و ارتقای سلامت شده و ترکیبی ازحمایت های آموزشی ، ساختاری ، اقتصادی و محیطی برای تعالی رفتار سالم است . آموزش دهندکان سلامت ، پیشگامانی هستند که همیشه طالب درک جدیدی از رفتار انسانی و راه های جدید کار برد دانش خویش به منظور حل مشکلات فردی و اجتماعی می‌باشند . تمام مراقبین سلامت ( و بیش از آن تمام فعالان توسعه پایدار ) آموزش دهنده سلامت هستند و این افتخاری است که توسعه و تقویت آن نیازمند برنامه ریزی دقیق برای توسعه آموزش سلامت متکی بر شواهد و مبتنی بر جامعه می‌باشد ماموریت گروه: سیاست گذاری،توسعه و تسهیل فعالیت های آموزش و ارتقای سلامت در کشور به منظور توانمندسازی مردم برای ارتقای سلامت خود،خانواده و جامعه ای که در آن زندگی می کنند در راستای سند چشم انداز بیست ساله و برنامه های توسعه کلان اقتصادی،سیاسی،اجتماعی و فرهنگی کشور.
Health literacy سواد سلامت عبارتست ازتوانایی درک و هدایت اطلاعات سلامت که برای دستیابی به مراقبتهای سلامتی,افزایش دانش سلامت و شناسایی عوامل موثر برسلامت افراد و اجتماعات ضروری است. سواد سلامتی شامل توانایی خواندن و پیگیری دستورات سلامتی, ازجمله تجویزها , به دست آوردن و تفسیر اطلاعات سلامت لازم و اتخاذ رفتارهای ارتقا دهنده سلامت است