پنجشنبه 24 خرداد 1403  

اهداف

اهداف و رسالت های بهداشت محیط .

1-کنترل بهداشتی آب آشامیدنی
2- کنترل دفع بهداشتی زباله
3- کنترل دفع بهداشتی فاضلاب
4- کنترل الودگی هوا
5- کنترل بهداشتی مواد غذایی در سطح تهیه ، تولید و عرضه