پنجشنبه 24 خرداد 1403  

اهداف و رسالت واحد بهداشت حرفه ای.

1- تامین و حفظ و ارتقای سطح سلامتی جسمی روحی و اجتماعی کارگران مشاغل
2- پیشگیری از حوادث و بیماریهای شغلی ناشی ازکار
3- استفاده از کارگران در مشاغل متناسب با قابلیت جسمی و روانی
4- بازدید از کارگاهای بزرگ و خدماتی سطح شهرستان
5- صداسنجی از کارگاهای مولد صدا در سطح شهرستان
6- اموزش کارگران وکارمندان در زمینه اصول بهداشت حرفه ای
7- جمع اوری و ارسال امار سه ماه و شش ماه و سالیانه بهداشت حرفه ای شهرستان
8- ثبت کارگاه ها در سامانه جامع بازرسی