جمعه 25 خرداد 1403  

کارشناسان امور مالی شبکه بهداشت ودرمان شادگان

کارشناسان امور مالی.

آقای عادل دورقی(مسئول درآمد)
آقای مسعود ربیهاوی (کارشناس تعهدی و صدور چک)
آقای کاظم دریس مفرد (مسئول حقوق و دستمزد)
آقای سید اسعد هاشمی (کارشناس دستمزد)
آقای عبدالقادر مقدم زاده (کارشناس دریافت و پرداخت)
آقای حسین کنجکاو (مسئول رسیدگی)
آقای سلمان مطوری (کارشناس رسیدگی)