اخبار

.

سومین جلسه کمیته مدیریت اطلاعات سلامت  با حضور دکتر ناصری پور قائم مقام معاون درمان دانشکده برگزار شد . در این کمیته که مهندس سعیدی مدیر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان و مهندس بغلانی رئیس اداره امور بیماریها و مراکز تشخیصی درمانی و کارشناسان واحد آمار و مدیریت اطلاعات سلامت معاونت درمان نیز حضور داشتند موضوعاتی از قبیل بررسی چک لیست ارزیابی کمی و کیفی پرونده های ذرمانی و بررسی فرایند امحاء پرونده های پزشکی  مطرح و مواردی در رابطه با این دو موضوع به تصویب رسید .

بیشتر