دوشنبه 23 تير 1399  

مسئول امور اداری

معرفی مسئول امور اداری.


کارشناس مســـئول امور اداری شبکه بهداشت و درمان شادگان :آقـای عبدالعباس خنافره