شنبه 14 تير 1399  

......

معرفی ریاست شبکه بهداشت.

 
 سرپرست شبکه بهداشت و درمان شادگان
 


                                                                                                   
نام و نام خانوادگی :
دکتر افشین دریانبرد


رشته تحصیلی :
پزشک عمومی


سمت :
سرپرست شبکه بهداشت و درمان شادگانایمیل آکادمیک :
Af.daryanabard
@abadanums.ac.ir

شماره تماس :
06153722115